Mai Lashauri
Akryl på lerret
70x70cm

NOK 12.000,-